Regulamin Hostelu Arena

Prosimy o przestrzeganie Regulaminu, który służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa podczas pobytu.

1. Wszelkie informacje związane z pobytem w Hostelu udzielane są w recepcji, która czynna jest w dni powszednie od godzinach: 6.00-22.00, w soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00-20.00.

2. Miejsca noclegowe, bądź pokoje są wynajmowane na doby.

3. Doba w Hostelu Arena rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00 następnego dnia (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu).

4. Przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać, co najmniej do godziny 9.00 w dniu wymeldowania. Pobyt może zostać przedłużony pod warunkiem, że w Hostelu znajdują się wolne miejsca.

5. Niewymeldowanie się i nie oddanie kluczy do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

6. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

7. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.

8. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Hostel nie zwraca opłaty za pobyt opłacony i niewykorzystany.

9. W godzinach 22.00 – 07.00 rano obowiązuje cisza nocna. Goście, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie rano wychodzą z Hostelu, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Pracownik Hostelu ze względu na bezpieczeństwo ma prawo odmówić otwarcia Hostelu w godzinach 23.00 – 06.00.

10. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

11. Zakazuje się wprowadzania do budynku zwierząt.

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Goście zobowiązani są do zapoznania z instrukcją przeciw pożarową zamieszczoną w holu hostelu oraz do jej przestrzegania.

13. Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu.

14. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zasadnych usterek i zniszczeń.

15. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju, będą przechowywane przez 3 miesiące.

17. Hostel nie bierze odpowiedzialności za samochody zaparkowane przed obiektem, parking hostelowy jest niestrzeżony.

18. Po opuszczeniu pokoju klucze należy oddać w recepcji w godzinach urzędowania (lub w miejscu wcześniej uzgodnionym).

19. Hostel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hostelowy wyrządzając szkodę w mieniu hostelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hostelu albo innych osób przebywających w hostelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hostelu.

20. Za złamanie Regulaminu, konieczności interwencji obsługi hostelu w godzinach nocnych każdorazowo zostanie nałożona kara w wysokości 100 zł.

21. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Za wydanie drugiego klucza pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł. Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

22. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz w częściach wspólnych.

23. Gościom przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, które w miarę możliwości będą załatwiane od ręki.

24. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną RODO:

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Pałac Książęcy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Pałacu Książęcym sp. z o. o. możliwy jest pod adresem email: iod@palacksiazecy.pl,
  • dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  • dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi,
  • przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami,
  • podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy (świadczenie usług),
  • podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Godziny otwarcia

BASEN:

Pon-Pt w godz. 8.00 – 21.00

(sauny czynne od godz. 15.00 – 20.45)

Sob-Nd w godz. 10.00 – 20.00

(sauny czynne od godz. 10.00 – 19.45)

Wejście do hali basenowej:

– Pon- Pt do godz. 20:15

– Sob- Nd do godz. 19:15

HOSTEL (RECEPCJA):

Pon-Pt w godz. 6.00 – 22.00

Sob, Nd, święta w godz. 8.00-20.00

HALA:

Pon-Pt w godz. 6.00 – 22.00

KONTAKT:

Basen – kasa 68 455 89 50, biuro 68 455 89 51

Hala – 68 455 89 66

Hostel – 68 455 89 60

Regulamin
Cennik